KHOA HỌC XÃ HỘI

KHOA HỌC XÃ HỘI

Khoa học xã hội là một lĩnh vực nghiên cứu xã hội thể hiện sự tương tác giữa con người với nhau. Lĩnh vực này cũng là tiền đề cho các lĩnh vực khác như khu vực công, chính trị hoặc thậm chí kinh tế vì nó cung cấp kiến thức về hành vi ứng xử của con người.

DỊCH THUẬT TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI

Dịch thuật trong lĩnh vực khoa học xã hội liên quan mật thiết đến khía cạnh văn hóa và xã hội. Việc sử dụng từ ngữ trong bản dịch cần chú ý các yếu tố độ tuổi, dân tộc và hệ tư tưởng trong xã hội. Người dịch thuật tài liệu khoa học xã hội cần sự tinh tế và chú ý đến bối cảnh xã hội và văn hóa. Vì vậy, người dịch khoa học xã hội phải là người không chỉ có kiến thức về lĩnh vực mình đang tham gia dịch, mà còn cần sự tinh tế và nhạy cảm về mặt ngôn ngữ và văn hóa để chuyển ngữ phù hợp và dung hòa sự khác biệt về văn hóa, xã hội giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích.

Tư vấn miễn phí